Algemene voorwaarden Abonnement Dagelijkse Gedachte

Met het afsluiten van een abonnement op de Dagelijkse Gedachte verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1. Omschrijving
A. De Dagelijkse Gedachte verzorgt een dagelijkse e-mail (dienst) met een citaat. Het citaat (de dagelijkse gedachte) wordt ook gepubliceerd in de ledenapp. Tevens verzorgt zij overige gerelateerde diensten.
B. Rechtspersoon van de Dagelijkse Gedachte is de eenmanszaak Olaf Hoenson handelend onder Smiling Bee, kantoorhoudende Huygensdreef 8 te Leiderdorp.
C. Abonnees (klanten) van de nieuwsbrief met de Dagelijkse Gedachte sluiten een betaald abonnement af. Abonnementshouders hebben recht op het gratis ledendiensten, zoals bijvoorbeeld gebruik van de app

2. Aangaan abonnement
A. Het abonnement (de dienst) wordt aangegaan door de eerste betaling van het abonnementsgeld. De abonnee ontvangt een e-mail met een bevestiging (de totstandkoming) van het abonnement.
B. Het abonnement geldt voor de overeengekomen termijn van 1 jaar en wordt daarna (zonder tijdige opzegging) automatisch verlengd. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het abonnementsgeld dient vooruit te worden betaald op de wijze zoals overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Bij niet-tijdige betaling worden kosten in rekening gebracht.

3. Opzegging
A. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen termijn worden beëindigd. Opzegging dient in dat geval uiterlijk 4 weken vóór het aflopen van deze termijn te gebeuren. Beëindiging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Opzeggen van het abonnement dient te gebeuren met een e-mail naar service@dagelijksegedachte.nl.

4. Herroepingsrecht
A. De abonnee (klant) heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst tot het abonnement.
B. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, richt de abonnee (klant) zich via e-mail of briefpost tot de Dagelijkse Gedachte (Eenmanszaak Olaf Hoenson, houdende onder Smiling Bee). De contactgegevens staan op www.dagelijksegedachte.nl.
C. Als de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen eventuele annulerings- en/of transactiekosten voor zijn rekening.
D. Het vooraf betaalde abonnementsgeld wordt uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetaald.

5. Databaserecht
A. De Dagelijkse Gedachte (dienst) is bedoeld als inspirerende nieuwbrief voor abonnees. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden opgenomen in een enigerlei database, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de rechtspersoon Smiling Bee.
B. Het is abonnees (en derden) niet toegestaan om de Dagelijkse Gedachte of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
C. Het abonnement (dienst) op de Dagelijkse Gedachte wordt beëindigd bij overtreding van artikel 5.A. De overtreder dient de aangelegde database te vernietigen. Tevens zal deze een nader overeengekomen financiële compensatie dienen te voldoen.

6. Persoonsgegevens
A. De Dagelijkse Gedachte behandelt persoonsgegevens strikt en vertrouwelijk. Na beëindiging van het abonnement worden op verzoek alle persoonsgegevens verwijderd.

7. Aansprakelijkheid
A. De Dagelijkse Gedachte is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of afgeleide schade, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van onze dienst.

8. Overmacht
A. De Dagelijkse Gedachte is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, zoals tekortkomingen van externe (hosting) providers, dataopslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van de Dagelijkse Gedachte.

9. Toepasselijk recht
A. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Dagelijkse Gedachte, Olaf Hoenson, houdende onder Smiling Bee, Leiderdorp NL, 2002